Juridische informatie

Juridische Informatie

Het handelen met marge gaat samen met een hoog risico en is niet geschikt voor iedere handelaar. De hoge mate van financiering kan nadelig uitpakken, alsmede de snelheid waarmee winsten of verliezen kunnen optreden. Afhankelijk van de risicostrategie is het belangrijk om posities goed te monitoren. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. Voordat men begint met handelen dienen de beleggingsdoelstellingen, vanuit de eigen handelservaring en risicobereidheid, zorgvuldig te worden overwogen.

Risico waarschuwing

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 78.04% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Bekijk zorgvuldig onze informatie over de risico’s.

 

Informatie accuraatheid

De inhoud op deze website kan veranderen en wordt enkel verstrekt met het oog op het assisteren van bezoekers bij het vinden van informatie over forex en andere financiële instrumenten en producten. Vinley Trading heeft redelijke inspanning verricht om ervoor te zorgen dat deze informatie accuraat is maar garandeert deze accuraatheid niet en accepteert ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verliezen of schade die geleden zou kunnen worden door gebruik en/of navolging van deze informatie. Alle informatie op deze website moet daarom worden gezien als ‘te gebruiken op eigen risico’ informatie.

Disclaimer

Vinley Trading is een educatie platform en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

De leden van Vinley Trading gaan akkoord met een opzegtermijn van 1 maand. Wegens verzegeling van de content die aangeboden wordt op de website is er geen sprake van terug geld terug garantie. (zie artikel 230p uit het burgerlijk wetboek 6, deel 5 afdeling 2b paragraaf 3)

[/fusion_text][fusion_title hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” content_align=”left” size=”1″ font_size=”” line_height=”” letter_spacing=”” margin_top=”” margin_bottom=”” margin_top_mobile=”” margin_bottom_mobile=”” text_color=”” style_type=”default” sep_color=”” margin_top_small=”” margin_bottom_small=””]

Algemene voorwaarden

[/fusion_title][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Definities
Vinley Trading: Vinley Trading, gevestigd te Rijswijkseweg 786 onder KvK nr. 72801905.
Klant: degene met wie Vinley Trading een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Vinley Trading en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Vinley Trading.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
Alle prijzen die Vinley Trading hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
Alle prijzen op die Vinley Trading hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar
zijn gemaakt, kan Vinley Trading te allen tijde wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Vinley Trading niet kon voorzien ten tijde
van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Vinley Trading vastgesteld op grond van de werkelijk
bestede uren.

De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Vinley Trading, geldend voor de periode waarin hij
de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
Indien partijen voor een dienstverlening door Vinley Trading een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een
richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn
overeengekomen.

Vinley Trading is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Vinley Trading de klant tijdig te laten weten waarom
een hogere prijs gerechtvaardigd is.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Vinley Trading heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
Voorafgaand aan de ingang ervan zal Vinley Trading prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
De consument heeft het recht om de overeenkomst met Vinley Trading op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met
de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
Vinley Trading mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag
verlangen.
De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Vinley Trading de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
stellen.

Vinley Trading behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel
een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Vinley Trading gerechtigd een rente van 4% per
maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een
hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Vinley Trading.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Vinley Trading zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Vinley Trading op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Vinley Trading, dan is hij nog steeds
verplicht de afgesproken prijs aan Vinley Trading te betalen.

Recht van reclame
Zodra de klant in verzuim is, is Vinley Trading gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de klant geleverde producten.
Vinley Trading roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Vinley Trading, tenzij partijen hierover andere afspraken
maken.
De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@localhost, indien gewenst
met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Vinley Trading, www.vinleytrading.com, kan
worden gedownload.
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan Vinley Trading, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Vinley Trading indien de volledige bestelling wordt
geretourneerd.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht
Vinley Trading kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,
totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Vinley Trading heeft voldaan, tenzij de klant voor
die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan Vinley Trading.
Vinley Trading is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Vinley Trading te
verrekenen met een vordering op Vinley Trading.

Eigendomsvoorbehoud
Vinley Trading blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van Vinley Trading op grond van wat voor met Vinley Trading gesloten
overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Vinley Trading zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
Indien Vinley Trading een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft
Vinley Trading het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Vinley Trading, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Vinley Trading het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Vinley Trading kan tegenwerpen.

Levertijd
De door Vinley Trading opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht
op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Vinley Trading.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij Vinley Trading niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand
kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
Vinley Trading niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Vinley Trading, bij gebreke waarvan Vinley
Trading niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering
De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Vinley Trading die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
De klant geeft op eerste verzoek van Vinley Trading de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring
Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Vinley Trading
enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst
Vinley Trading voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.
Vinley Trading heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Vinley Trading tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst.
Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Vinley Trading tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Vinley Trading.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Vinley Trading de betreffende bescheiden.
Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Vinley Trading redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens
of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Vinley Trading en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend
omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege. Bij enige verandering in contractvorm van dienst/service/lidmaatschap dient de klant 1 maand (31 dagen) zijn huidige contractvorm voort tezetten.
Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant Vinley
Trading schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd
De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van 1 maand.
Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom
Vinley Trading behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,
tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Vinley Trading (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Vinley Trading ontvangt geheim.
Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Vinley Trading waarvan hij weet of redelijker-wijs kan
vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Vinley
Trading schade kan berokkenen.
De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim
houdt.
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor
een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding
Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom
overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Vinley Trading een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke
overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding
voortduurt.
Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
Vinley Trading waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Vinley Trading tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Vinley Trading
geleverde producten en/of diensten.

Klachten
De klant dient een door Vinley Trading geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Vinley Trading daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen Vinley Trading uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op
de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Vinley Trading in
staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Vinley
Trading gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Vinley Trading.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Vinley Trading ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Vinley Trading een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor
de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Vinley Trading verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Vinley Trading
Vinley Trading is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Vinley Trading aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Vinley Trading is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
of schade aan derden.
Indien Vinley Trading aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Vinley Trading vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Vinley Trading toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door Vinley Trading niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding
pas plaatsvinden nadat Vinley Trading in verzuim is.
Vinley Trading heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Vinley Trading kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.

Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Vinley Trading in
de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Vinley Trading kan worden toegerekend in een
van de wil van Vinley Trading onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien

van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-
heid niet van Vinley Trading kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Vinley Trading 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Vinley Trading er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Vinley Trading is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg
van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

Vinley Trading is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Vinley Trading zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Vinley Trading.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Vinley Trading bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vinley Trading is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.